അസിഡിറ്റിയെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതെല്ലാം | HEALTH TIPS | Dr G. JELADHARAN | Kala Kaumudi #Gastroenterology

അസിഡിറ്റിയെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതെല്ലാം | HEALTH TIPS | Dr G. JELADHARAN | Kala Kaumudi #Gastroenterology

Subscribe to #Kalakaumudi YouTube Channel : https://bit.ly/KK_YouTube | അസിഡിറ്റിയെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതെല്ലാം | HEALTH TIPS | Dr G. JELADHARAN | Kala Kaumudi Connect to Kalakaumudi :- =========================== Facebook : https://www.facebook.com/kalakaumudimagazine Instagram : https://www.instagram.com/kalakaumudi/ TikTok : https://www.tiktok.com/@kalakaumudi Twitter : https://twitter.com/kala_kaumudi Helo : Read Kalakaumudi Online :- ============================ Kalakaumudi.com : https://bit.ly/Kalakaumudi_Epaper Magzter : https://bit.ly/Kalakaumudi_Magzter Subscribe Kalakaumudi Weekly/Daily : […]

9 Tips to Put Your Insomnia to Rest

9 Tips to Put Your Insomnia to Rest

#insomnia #healthcarehttps://youtu.be/pNlRY7FA6fg 9 Tips to Put Your Insomnia to Rest Do you feel tired and un-refreshed on waking in the morning? You may probably stay that way throughout the day, or you may have difficulty concentrating during the day. The World Health Organization says that one-third of the world’s population experience insomnia at some stage […]

Great tips on getting rid of the corona virus || Make herbal medicine at home || Stay at Home #Herbalmedicine

Great tips on getting rid of the corona virus || Make herbal medicine at home || Stay at Home #Herbalmedicine

Disclaimer: ========= This channel may use some copyrighted materials without specific authorization of the owner but contents used here falls under the “Fair Use” Copyright Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is […]

4 Tips for Pre-med & Pre-PA Students – Shadowing and Volunteer Advice #MedicalRadiology

4 Tips for Pre-med & Pre-PA Students – Shadowing and Volunteer Advice #MedicalRadiology

WATCH UNTIL THE END!! 😏 Check out Motivate MD for some amazing Premed/Medical Student resources — use my code for 20% off — Cellini20 -Premed App: https://www.motivatemd.com/premed-app/ -Essay Review Services: https://www.motivatemd.com/services/personal-statement-editing/ -Planner: https://www.motivatemd.com/planner-info/ You guys loved my wife so much on the last video that I had to bring her back for another video together! […]

How to Study Chinese Herbs – Four tips for acupuncture students studying Chinese herbology #Herbalmedicine

How to Study Chinese Herbs – Four tips for acupuncture students studying Chinese herbology #Herbalmedicine

For most acupuncture students, herbology is their most difficult subject. This video has four tips for trying to make sense of the information. 📝 RESOURCES FOR STUDYING HERBS: – Notes & Lectures: http://tcmstudy.net/index.php – Herbs Category Test: http://tcmstudy.net/categories.php ✅ VIDEO CONTENTS: 0:00 Intro 1:37 Categories 6:05 Functions 8:23 Properties 11:20 Formulas 📚 STUDY SERIES: – […]